SÖZLEŞME

Adres Bilgileri

Güvenlik mahallesi 287 sokak, Uysal Apt no: 5/b Muratpaşa/ANTALYA

İşbu sözleşmede ‘Sanayiler.net’ olarak anılacaktır.

 

MÜŞTERİ ŞİRKET TİCARİ ÜNVANI

__________________________________________________________________

İşbu sözleşmede ‘Müşteri’ olarak anılacaktır.

 

İşbu sözleşmede, Sanayiler.net ve Müşteri münferiden  ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ olarak anılacaktır.

 • İşbu sözleşme, stratejik iletişim ve reklamcılık danışmanlığı görevini üstlenecek olan sanayiler. net ile Müşteri arasındaki ilişkileri düzenler.
 • TARAFLAR arasında karşılıklı hak ve borçlar tespiti ile sorumlulukları tespit eder.

İşbu sözleşmenin amacı,  objektif, dürüst ve özenle karşılıklı yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve verimliliğin karşılıklı olarak en üst seviyede sağlanarak, Müşteri firmanın reklamını dijital ortamda yayımlanmasıdır.

 • TARAFLAR, işbirliğinin gerektirdiği kapsamda birlikte çalışmayı, iş veya hizmetin ifası için gerekli desteği karşılıklı vermeyi, hak ve borçların ifasında sözleşme şartlarına uymayı, gizlilik ilkesine uymayı,
 • Müşteri işletme, ispatlı bilgi ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında temin etmeyi,
 • Sanayiler.net, Müşteri işletmenin onayı ile hareket etmeyi müştereken kabul ve taahhüt ederler.

SANAYİLER.NET’İN HİZMET KAPSAMI

Sanayiler.net, aşağıda belirtilen iş ve hizmetleri vermeyi kabul ve taahhüt eder.

(GÖREV TANIMI: Madde madde ve detaylı yazılmıştır)

Sanayiler.net, Müşterinin menfaatleri doğrultusunda;

 • Sözleşme kapsamındaki Sanayiler.net hizmet kapsamında işleri 3.parti/kişi(ler)e vermemeyi,
 • Sözleşmedeki ücret ve diğer tüm ödemeleri tam ve zamanında yapmayı,
 • Sözleşme süresince, iletişim programı kapsamında TARAFLAR’ın müştereken anlaştığı gerekli bütçeyi harcamayı

kabul ve taahhüt eder.

 • Onay:
 • Kural olarak sanayiler.net, taahhüt ettiği iş ve hizmetler ile ilgili bütçeye Müşteri’nin Sözlü onayını alarak başlar.
 • sanayiler.net, acil ve gerekli durumlarda Müşterinin sözlü onayı ile hareket etmek durumunda kalırsa; Müşteri, usulüne uygun iletişim araçlarıyla sözünü belgelemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Değişiklik ve Düzeltme:
 • Müşteri , onay verdiği çalışmalar devam ederken herhangi bir değişiklik, iptal veya erteleme talep ettiği takdirde; net, bu konuyla ilgili tüm mecralar ve aracılar, 3. Parti/Kişi(ler) ile olan iş akit veya sözleşmelerinden doğan zorunluluklara uygun olarak bu isteği yerine getirmeye çalışır.
 • Onaylı proje Sanayiler.net tarafından uygulamaya konulduktan sonra, Müşteri Firma tarafından projenin durdurulması veya kesintiye uğraması halinde; Müşteri, sanayiler.net aleyhine doğabilecek tüm zararlardan sorumludur.

 

 • sanayiler.net’de kaynaklanmayan sebeplerle iptal, düzeltme ve/veya erteleme hallerinde;Müşteri, projeye konu ve projeyle sınırlı olmak üzere Sanayiler.net’in iç ve dış yapım, hizmet ve zaman maliyetlerini ve tüm 3. Parti/Kişi(ler) ile olan iş bağlantılarından doğan ve belgelenen bütün harcama, masraf ve yükümlülüklerini tamamen karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
 • Onay verilen bir projenin Sanayiler.net kaynaklı sebeplerle tamamlanmaması halinde; Sanayiler.net, Müşteri aleyhine doğabilecek zararlardan sorumludur.
 • Müşteri işletme, kendisine sunulacak olan hizmetler karşılığında Sanayiler.net’e 50 veya 80 + KDV aylık dijital reklamcılık ücreti ödeyecektir.
 • Sanayiler.net, her aya tekabül eden danışmanlık bedeline dair faturayı, ilgili ayın başında müşteri işletmeye kesecektir.
 • sanayiler.net tarafından Dijital reklamcılık karşılığı olarak kesilen bedel, fatura tarihinden itibaren _8_ iş günü içinde ŞİRKET tarafından ödenecektir.
 • Aylık danışmanlık ücreti, her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan (TÜFE+ ÜFE artış oran  / 2)  + %10 olarak arttırılacaktır.
 • Müşteri firma, özel ve tüzel kişi ve/veya kurum ve kuruluşların katılımını gerektiren işlerde üçüncü kişi/parti iş veya hizmet alım bedelleri üzerinden %20 + KDV oranında koordinasyon/ komisyon ücretini fatura tarihinden itibaren 8 gün içinde Sanayiler.net’e ödeyecektir.
 • Müşteri firma, Sanayiler.net’e gerçekleştirdiği projelerde Sanayiler.net çalışanlarının müşteri işletme adına gerçekleştirdiği temsili tüm harcamaları (şehirlerarası ve şehiriçi ulaşım, iaşe, konaklama, kırtasiye, telekomünikasyon,  tercüme, fotokopi, raporlama, fazla mesai vb. ) aylık olarak veya iş/proje bitiminde ödeyecektir.
 • Müşteri firma, Sanayiler.net tarafından kesilecek temsili harcamalara dair bedeli, fatura tarihinden itibaren _8_ gün içinde ödeyecektir.
 • Müşteri işletme, bütçede belirtilen ön ödeme tutarını, Sanayiler.net talebi üzerine en geç __8__  iş günü içinde avans veya fatura karşılığı ödeyecektir.
 • Sanayiler.net, bütçede öngörülmeyen ancak sonradan Müşteri talebiyle veya onayıyla gerçekleşen  tüm masrafları Müşteri’ye fatura edecektir.
 • Müşteri firma, Sanayiler.net aylık danışmanlık bedeli ve avans hariç tüm ödemeleri __8__ iş günü içinde yapacaktır.

 

 

 • Ödemeler net’e ait
 • TR 730006701000000048273065 ibanına veya elden yapılacaktır.
 • Geç ödemede aylık %5 faiz uygulanacaktır.
 • Döviz bazlı para ödemelerinde, ödemenin yapıldığı gün T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esas alınacaktır.
 • TARAFLAR; işbu sözleşmeye, yasal hak ve yükümlülüklerini bilerek taraf olmuştur. Bu sebeple sözleşmeden doğan yükümlülüklerini haksız olarak yerine getirmemeleri halinde, diğer tarafın uğrayacağı zararları tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 • SANAYİLER.NET;
 • Sözleşme konusuyla ilgili yasal mevzuata, ticari ve toplumsal örf adet ve teamüllere uymayı,
 • Parti/kişi(ler)in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,
 • MÜŞTERİ imajını sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmamayı

kabul ve taahhüt eder.

 • MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi akdederken, FİRMA işlerine ve gerçekleştirilecek olan plan ve projelere ilişkin olarak Sanayiler.net tarafından kendisine verilen bütün bilgi ve belgelerin doğru olduğunu aynı zamanda Müşteri tarafından Sanayiler.net Şirketine verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul etmekte olup; TARAFLAR, Sanayiler.net’in bu hususların gerçekliğini ve doğruluğunu araştırmak yükümlülüğü altında olmadığını kabul ve beyan ederler.
 • net, Müşteri onayıyla Müşteri adına gerçekleştireceği aksiyon ve yapacağı açıklamalardan, ve bu bilgilerin gerçekliği ve doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.
 • Müşteri’nin iş ve işlemler için onay vermemesi, ayrıca iş ve işlemlerin bedelini ödememesi hallerinde; bu hizmetlerin eksik verilmesinden veya verilmemesinden dolayı Sanyiler.net sorumlu tutulmayacaktır.
 • Sanayiler.net, bedellerinin ödenmesi kaydıyla, işbu sözleşmedeki iş ve hizmetlerle ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında üretilecek veya 3. Parti/kişi(ler)den sözleşmelerle devralınacak olan her türlü fikri hak ve eserlere ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair FSEK’den doğan mali ve her türlü hakları, eserin tercüme ve sair işlenmelerini de kapsamak üzere süre yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın takyidatsız ve bedelsiz olarak derhal SİRKET’e devredecek ve bunlar üzerinde herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Sınırlı kapsam ve süreli kullanım hakkı olan işlerin, sözleşme sonrasında Müşteri tarafından kullanımından dolayı 3. Parti/kişi(ler)e karşı doğabilecek telif hakkı bedelleri ile  hukuki sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.
 • Kural olarak TARAFLAR’dan birinin diğerine açıkladığı ve açıklayan tarafın kendi mülkiyetinde ve/veya gizli olduğunu bildirdiği ya da açıklamanın yapıldığı koşullar dolayısıyla iyi niyete uygun olarak açıklayanın mülkiyetinde ve/veya gizli bilgi olarak mütalaa edilmesi gereken her türlü materyal, bilgi, fikir, buluş, yenilik, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu  olmasa bile tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve benzerleri gizli olup korunur, açıklanmaz.
 • Gizli Bilgi, bilgiyi alan tarafın çalışanlarına ve alt yüklenicilerine ancak ‘bilmesi gerektiği ölçüde’ açıklanabilir, bilgiyi veren tarafın yazılı onayı olmadıkça işbu sözleşmeyle izin verilen amaçlar dışında bir sebeple kullanılamaz, kopyalanamaz.
 • Gizliliği ihlal eden ve/veya gizli bilgiyi izinsiz açıklayan TARAF, diğer tarafın her türlü zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 • İşbu sözleşme, İmzalanma tarihinden Müşterinin isteğine göre       –       -20       tarihinden itibaren  (3ay)  (6ay) (1 yıl)  süreyle geçerlidir.
 • İşbu sözleşme süresi bitimine en geç 1 ay kala, TARAFLAR’ca sözleşmenin sonlandırılması veya değişiklik istenmesi yönünde yazılı bir istek olmadığı takdirde, işbu sözleşme aynı şartlar ve aynı sürelerle her defa kendiliğinden uzar.
 • Ancak, Madde 8 hükümleri saklı kalmak üzere “Ücret ve masraflar” durum ve koşullara uygun olarak her yıl revize edilir.
 • TARAFLAR’dan biri, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde diğer taraf, karşı tarafa yazılı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde yazılı olarak istemde bulunur, buna rağmen karşı taraf _1__ ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkı doğar.
 • Bu durumda, sözleşmeyi tek taraflı fesheden, karşı taraftan alacağı varsa, tazminat hakkı saklı kalmak üzere bu bedeli derhal tahsil edecektir.
 • Ayrıca Sanayiler.net sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı feshederse, sözleşme bedelinin kalan kısmı muaceliyet kesbedecektir.
 • TARAFLAR, aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde; işbu sözleşmeyi tek taraflı ve derhal yürürlüğe girmek üzere feshetmek hakkına sahiptir.
 • Taraflardan birinin infisahı.
 • Taraflardan birinin acze düşmesi, iflas erteleme istemesi, konkordato, iflas kararı verilmesi, yönetime geçici yada sürekli olarak kayyum atanması
 • Sözleşmeye uygun ve haklı fesih talebinde bulunan TARAF, uğradığı zararın tazminini isteme hakkı saklı kalmak üzere diğer tarafa tazminat ödemeyecektir.
 • Fesih, fesheden TARAF’ın diğer hiçbir hakkı veya hukuki imkanına etki etmeyecektir.
 • Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun feshi veya sona ermesinden sonra taraflar;
 • Karşılıklı fikri mülkiyet haklarını, marka ve unvanı kullanamaz.
 • Sözleşmenin icrası ve ifası amacıyla alınan/verilen kendisi veya üçüncü şahıs yedinde bulunan tüm yazılımları, gizli bilgi olarak kabul edilen bilgi, belge ve verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyal ve malzemeleri iade edecektir.
 • Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, TARAFLAR’ın işbu sözleşmeye dayalı, önceden doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

TARAFLAR, işbu sözleşme kapsamında yapılacak olan işve/veya hizmetlerin ifasıyla ilgili olarak kendi yükümlülüğüyle ilgili yürürlükteki veya ihdas edilecek tüm yasalara uymayı kabul ve taahhüt ederler.

 • Sanayiler.net, işbu sözleşme konusu işin yerine getirilmesi sırasında, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve sözleşme ekinde yer alan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) Meslek Ahlak İlkeleri’ne bağlı kalarak hizmet sunmayı kabul ve taahhüt eder.
 • ŞİRKET, Danışman’dan İDA Meslek Ahlak İlkelerine ters düşebilecek hizmetler talep etmeyecektir
 • TARAFLAR, karşılıklı kurumsal kültür ilkelerine, çalışma kurallarına uygun hareket edecek; iş ahlakı ilke ve kurallarının uygulanmasına özen gösterecek, 3. Parti/kişi(ler)e yasal olmayan hiçbir ödeme yapmayacak ve 3. Parti/kişi(ler)le menfaat ilişkisine girmeyecektir.

İşbu sözleşme uyarınca iş veya hizmetlerin ifa veya icrası sırasında kişisel verilerin alınması veya işlenmesi gerektiği takdirde; TARAFLAR, söz konusu bilgi veya verinin izinsiz veya yasaya aykırı işlenmesine veya kullanılmasına, kaybolmasına veya yok edilmesine veya zarar görmesine mani olacak her türlü teknik veya organizasyonel tedbiri alacak, verileri gizli tutacak, izinsiz hiçbir amaç için kullanmayacak, herhangi bir kişiye ifşa etmeyecek, herhangi bir güvenlik ihlali, kayıp, hasar veya çalınma halinde veya verilere erişim ya da verilerin tadili talebi veya herhangi bir düzenleyici önlem ya da talep hakkında bilgi sahibi olur olmaz derhal karşı tarafa bilgi verecektir.

 • TARAFLAR’dan hiçbiri kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş,terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
 • TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
 • Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.
 • Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.
 • Mücbir sebebin ___i aydan uzun bir süre devam etmesi halinde, TARAFLAR’dan her biri, diğer tarafa yazılı bir bildirim göndererek, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlüğü olmaksızın feshedebilecektir.

TARAFLAR, gerek işbu sözleşmeyi gerekse işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını karşı tarafın yazılı onayı olmadan 3.Parti/kişi(ler)e devir ve temlik edemez.

TARAFLAR bağımsız müteahhitlerdir. Birbirlerinin kanuni temsilcisi ve vekili değildir.

TARAFLAR, işbu sözleşmeyle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, basılı ve elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için kullanılacağını ve bu formdaki belgelerin de delil olacağını kabul ederler.

 • İşbu sözleşmeyle bağlantılı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler, izinler ve talepler, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla,  iadeli taahhütlü posta, acil kurye ile işbu sözleşmede belirtilen adreslere gönderilmelidir.
 • Bildirimler, posta alındı belgesinde veya kuryede kayıtlı teslim tarihi itibariyle tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
 • Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerin (Madde 1) kanuni ikametgahları olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların yasal olarak geçerliliğini kabul ve beyan ederler.
 • Sözleşmede yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk ilgili tarafa aittir.

TARAFLAR’dan birinin herhangi bir zamanda işbu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, diğer TARAF’ın haklarından feragat etmesi anlamına gelmeyecektir.

 

İşbu sözleşme, TARAFLAR arasında bu sözleşme konusu hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önceki bütün mutabakat, müzakere ve anlaşmaların yerine geçer.

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünde veya iş/hizmetin kapsamında yapılacak değişiklik ya da ilaveler, yazılı olmadığı ve her bir tarafın usulünce yetkilendirilmiş bir temsilcisince imzalanmadığı sürece taraflar bakımından bağlayıcı olmayacaktır.

 • TARAFLAR, işbu sözleşme ve bu sözleşme ile ilgili talep ve bildirimlerin, şirketi temsil ve ilzama yetkili ve/veya yetki verilen kişilerce tanzim ve imzalandığını beyan ile bu beyanlarının doğruluğunu ve sonuçlarını kabul ederler.
 • İşbu sözleşme, TARAFLAR ve halefleri için geçerli ve bağlayıcıdır.
 • Taraflardan biri adına imza atan kişinin yetkili olmaması halinde işbu sözleşmeye dayanılarak işlem ve ödeme yapılması halinde sözleşme yetkisiz imza atan taraf için de bağlayıcı olacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde Antalya mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, _____________  tarihinde taraflarca tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

SANAYİLER.NET                                                     MÜŞTERİ

İsim soyisim:                                                                       İsim soyisim:

İmza:                                                                                   imza: